Історія НТК «Інститут монокристалів»

Будівництво одного з корпусів Інституту монокристалів

Будівництво одного з корпусів
Інституту монокристалів
М.Г.Семененко – директор філії ІРЕА С.Є.Ковальов - генеральний директор Науково-виробничого об’єднання „Монокристалреактив” до 1985 р.

М.Г.Семененко –
директор філії ІРЕА

С.Є.Ковальов -
генеральний директор
Науково-виробничого об’єднання „Монокристалреактив”
до 1985 р.

Академік НАН України В.П. Семиноженко – генеральний директор НТК «Інститут монокристалів»

Академік НАН України В.П. Семиноженко – генеральний директор НТК «Інститут монокристалів»

У п’ятдесяті роки ХХ століття ряд важливих галузей народного господарства, в першу чергу, оборонна промисловість,  відчували гостру потребу у вітчизняних неорганічних і сцинтиляційних матеріалах та особливо чистих хімічних речовинах. Розробка та освоєння промислового випуску таких матеріалів і стали головною задачею нової установи — Харківської філії  Всесоюзного науково-дослідного інституту хімічних реактивів (ІРЕА) Міністерства хімічної промисловості, рішення про створення якого було прийнято 6 лютого 1955 року. Директором філії ІРЕА біло призначено М.Г.Семененка.

Не пройшло й 5 років, як філію було перетворено на Всесоюзний Науково-дослідний інститут монокристалів, сцинтиляційних матеріалів і особливо чистих хімічних речовин Міністерства хімічної промисловості СРСР. Першим директором нового інституту став В.М.Ізвєков.

У 1975 році на базі інституту було створено Науково-виробниче об’єднання «Монокристалреактив», до якого увійшов Харківський завод хімреактивів, заснований у 1934 р.,  та  дослідний завод інституту. На цей час об’єднання вже стало провідною науковою установою в галузі матеріалознавства. Генеральними директором об’єднання до 1985 р. був С.Є.Ковальов.

Розроблені у той час технології широко впроваджувались на промислових підприємствах країни. Були освоєні технології виробництва широкої гамми сцинтиляційних та електрооптичних водорозчинних кристалів, пластмасових та рідких сцинтиляторів,  люмінесцентних рідин для дефектоскопії тощо. Активно розвивались і фундаментальні дослідження в галузях матеріалознавства, фізики та хімії.

В 1985 р. НВО «Монокристалреактив» очолив В.П.Семиноженко. За його ініціативою  об’єднання у 1991 році  перейшло у підпорядкування Національної Академії  наук України та на його базі було створено Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів». Включення установи до складу Національної академії наук сприяло збереженню її наукового потенціалу в непростий період першої половини 90-років минулого століття, суттєвому підвищенню активності в проведенні фундаментальних досліджень, створенню нових наукоємних технологій та виробництв.

Сьогодні НТК «Інститут монокристалів» — державна наукова установа, до складу якої входять три потужні академічні установи:

  • Інститут монокристалів;
  • Інститут сцинтиляційних матеріалів;
  • Відділення хімії функціональних матеріалів,

які є одними з провідних  в галузі функціонального матеріалознавства.
Також до складу комплексу входять установи, на яких впроваджуються його найсучасніші науково-технічні розробки для подальшої їх реалізації в промислових масштабах:

  • ДП «Науково-дослідний інститут мікроприладів»;
  • Науково-технічний центр імунобіотехнології;
  • ДП «Завод хімічних реактивів»;

Існуюча структура комплексу дозволяє найбільш повно використовувати науковий та технічний потенціал, проводити мультідисциплінарні дослідження, отримувати найважливіші фундаментальні результати,  розвивати такі напрями науки, як  мікроелектроніка, нанотехнології, створення лазерних та сцинтиляційних кристалів, дослідження процесів росту кристалів і наносистем, сцинтиляційне матеріалознавство, нові методи діагностики  захворювань, медичне приладобудування та ін.

Про визнання високої кваліфікації вчених комплексу свідчить обрання їх до складу Національної Академії наук України, присвоєння Почесних звань, присудження вчених ступенів. В НТК «Інститут монокристалів» працює 3 дійсних члена (академіка) НАН України та 1 член-кореспондент НАН України. Співробітниками комплексу виконано та успішно захищено більше 40 докторських та 300 кандидатських дисертацій.

За роки існування комплексу наукові розробки його співробітників 7 разів відзначались Державною премією України в галузі науки і техніки, та  іншими численними преміями та нагородами.

Відповідно до основних напрямів діяльності у комплексі вирішуються фундаментальні та прикладні проблеми, що пов’язані, в першу чергу, з цілеспрямованим пошуком та розробкою нових функціональних матеріалів широкого спектру призначення. Успішній діяльності НТК «Інститут монокристалів» без сумніву сприяє наявність потужних наукових шкіл — люмінофорів та барвників (засновник проф. Б.М. Красовицький), аналітичної хімії функціональних матеріалів (засновник проф. А.Б. Бланк), а також напрямів сучасного матеріалознавства — нерівноважних явищ у твердих тілах та матеріалознавство надпровідників (керівник — академік НАН України В.П.Семиноженко), сцинтиляційного матеріалознавства (керівник — академік НАН України Б.В. Гриньов), лазерних та нелінійно-оптичних монокристалів (керівник — академік НАН України В.М. Пузіков), оптичних нанокристалічних матеріалів (керівник — член-коресподент НАН України О.В. Толмачов) та багатьох інших.